Krepšelis 0 x

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

 

 1. Sąvokos 
 2. Duomenų valdytojas ir svetainės www.iza.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra MB „IZA LT“, įmonės kodas  304744145, buveinės adresas Žemaičių g. 8-56, LT-97144 Kretinga, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto  adresas – parduotuve.iza@gmail.com. 
 3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://iza.lt/. 3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. 
 4. Iza.lt – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.iza.lt. 
 5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra  žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas,  vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio  pobūdžio požymiai. 
 6. Grąžinimo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise. 7. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje iza.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos  „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. 
 7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises,  įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių  grąžinimą ir keitimą, atsakomybes. 
 8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų  rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis iza.lt. 
 9. Bendrosios nuostatos 
 10. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus  varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”), yra šalims privalomas  teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei  apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu  – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 
 11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų  nustatytus reikalavimus. 
 12. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes iza.lt internetinėje parduotuvėje. 13. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną  kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai  supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.  
 13. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su  konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta  tvarka.  
 14. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais  atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats  Pirkėjas

III. Privatumo politika 

 1. MB „IZA LT“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės  apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais  Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 
 2. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis. 
 3. Prekės 
 4. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas  dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad  Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis  nuo jų atvaizdų. 
 5. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje. 20. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos  Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis  (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.  
 6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę  (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo  nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma  vykdytina tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto atsiskaitymo būdo apie  atsiskaitymą už Prekes. 

 1. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma  internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 
 2. Pirkėjo teisės 
 3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,  netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką parduotuve.iza@gmail.com. Tokiu atveju Pardavėjas  nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  
 4. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo  sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje. 25. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo Prekės įsigijimo ar jos pristatymo dienos kreiptis į Pardavėją dėl tinkamos  kokybės Prekės grąžinimo. 
 5. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę internetinėje parduotuvėje, turi teisę reikalauti Pardavėjo kad būtų  užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukta pirkimo pardavimo sutartis. 
 6. Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią Prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo  momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės pristatymo. 
 7. Pirkėjo įsipareigojimai
 8. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 9. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
 10. Pirkėjas, naudodamasis iza.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 11. Pirkėjas atsako už Prekių vertės sumažėjimą, jeigu buvo pažeista jų išvaizda arba Prekės naudotos daugiau nei būtina siekiant nustatyti jų veikimo pobūdį ir pan.
 12. Pirkėjas, siekiantis atsisakyti nuotolinės sutarties, įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie savo pageidavimą pateikimo, išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

VII. Pardavėjo teisės 

 1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį. 34. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis  internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 
 2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami. 
 3. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti  akcijas. 

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai 

 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://iza.lt/ teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis. 40. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos Prekės. 41. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti

analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo  savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą. 

 1. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 2. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo per 30 dienų, įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie prekių pristatymo vėlavimą.
 3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 4. Klientas, apsilankęs iza.ltinternetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas Prekių krepšelis.
 5. Suformavus Prekių krepšelį, Pirkėjas (jei jis dar nėra atlikęs registracijos ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes. Pardavėjas patvirtina, kad  Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant  teisės aktų numatytų reikalavimų Asmens duomenų apsaugai. 
 6. Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų ir Prekių pristatymo būdas bei kaina. 47. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Pardavėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus  duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis. 
 7. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
 8. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. 50. Pirkėjas atsiskaito už Prekes naudojantis internetine bankininkyste.
 9. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 
 10. Prekių pristatymas
 11. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.
 12. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:
 13. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
 14. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
 15. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 16. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
 17. Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ar keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą. 
 18. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Visais atvejais Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ne  vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Esant išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti  dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant  susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas. 
 19. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju.
 20. Tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė  tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. 
 21. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 
 22. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių  atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių,  kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista  (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos  komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. 

XII. Prekių kokybės garantija, grąžinimas ir keitimas

 1. Iza.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. 
 2. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) užpildant grąžinimo formą arba pateikiant laisvos formos prašymą, kuriame nurodytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties.
 3. Grąžinimo formoje nurodomas Pirkėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos numeris, grąžinamos Prekės pavadinimas, užsakymo numeris ir grąžinimo priežastis.
 4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas  saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų. 
 5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šiose Taisyklėse numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės buvo pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, taip pat sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos. Taip pat grąžinama Prekė  turi būti su jai priklausančiais priedais ir dovanomis (jei tokių buvo). 
 6. Pasinaudojus Prekių kokybiškos Prekės grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas. 69. Grąžinant nekokybišką Prekę, grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 7. Pardavėjas visoms Prekės suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip Prekės aprašyme. 71. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 8. Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.
 9. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat,  jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių  kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų. 
 10. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. XIII. Atsakomybė
 11. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 
 12. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 13. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei iza.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 14. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
 15. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 

XIV. Apsikeitimas informacija 

 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 81. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 2. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
 3. Baigiamosios nuostatos
 4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
 7. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
 8. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir iza.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl iza.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262  67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje  https://ec.europa.eu/odr/.